forum 246 - page 28

28
EKONOMİK
FORUM
KAPAK
detaylı bilgi veren bir sunum yaptı. PayPal
verileriyle PayPal kullanan 400 şirketle
yapılan anketin sonuçlarına dayanan çalış-
ma, Türkiye’de e-ihracatın önündeki temel
kısıtlara ve çözüm önerilerine yer veriyor.
Rapora göre, 2013-2014 döneminde e-ih-
racat yapan firmalar ortalama %92 büyür-
ken, geleneksel ihracat yapan firmaların
ortalama büyüme oranı %47. Geleneksel
ihracat ile e-ihracat arasındaki bir diğer
fark ise ortalama ihracat menzilinde ortaya
çıkıyor: İlk 10 pazar için geleneksel ihracat
menzili 2599 kilometre iken, e-ihracatta
4308 kilometre. E-ihracatta tüketici elekt-
roniği gibi niteliği ve katma değeri yüksek
ürünlerin payı da daha fazla. Öte yandan,
e-ihracatın geleneksel ihracattan farklı bir
değer zincirine sahip olması, yüksek gön-
deri maliyetleri ve satış sonrası destek için
yeterli kapasitenin olmaması Türkiye’de
sektörün gelişmesinin önünde önemli en-
geller oluşturuyor.
Rapor, e-ihracatla daha küçük ölçekli gi-
rişimlerin yeni ve uzak pazarlara daha yeni-
likçi ve değerli ürünler satmanın mümkün
olduğunu gösteriyor. Bunun için şu anda
geleneksel şirketten şirkete (B2B) ticaret
sisteminin mevzuat değişiklikleri ve teş-
viklerle şirketten müşteriye ticarete odak-
lanan bir yapıya kavuşturulması gerekiyor.
eBay üzerinden ihracata başlayan şirketler, e-ihracatın %26’sını
ve PayPal ödemelerinin %33’ünü gerçekleştiriyor” dedi.
Keeley, Türkiye’nin dinamik özellikleri, üretimi ve altyapısı
düşünüldüğünde sınır ötesi çevirimiçi satış rakamlarının henüz
arzu edilen seviyede olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:
“Özellikle KOBİ’lerin ve bireysel girişimcilerin desteklen-
mesiyle Türkiye bir e-ihracat üssü haline gelebilir. PayPal olarak
buna destek olmak için buradayız.”
KIVANÇ: “TÜRKİYE’DEN SATILAN MALLARIN BEDELİ
ALINANLARI GEÇTİ”
PayPal Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktö-
rü Kıvanç Onan da Mayıs 2014 itibarıyla ilk kez Türkiye’den
satıcıların yurt dışına sattıkları malların bedeli, Türkiye’den
alıcıların yurt dışından aldıkları ürünlerin bedelini geçtiğini
vurgulayarak, şöyle konuştu:
“PayPal ekosistemi içinde, Türkiye cari açık değil cari faz-
la vermektedir. Yılsonuna geldiğimizde ise bu fazlanın % 20
civarında olmasını bekliyoruz. Türkiye’den yurt dışına online
ürün satışının günümüzde 250-300 milyon dolar seviyelerinde
olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye bu alanda ciddi bir potan-
siyele sahip ve bu rakamın önümüzdeki birkaç yıl içinde 2-3
milyar dolara çıkabilmesi mümkün. Bu nedenle de PayPal olarak,
kurumsal küçük ve orta ölçekli firmalar ile bireysel girişimcileri
ve hatta hane halklarını e-ihracata dâhil etme hedefiyle bir
seferberlik başlatıyoruz.”
ŞAHBAZ: “E-İHRACAT İLE YENİ BİR YOL MÜMKÜN”
TEPAV Program Yöneticisi Ussal Şahbaz “Türkiye’de E-İh-
racat: Fırsatlar ve Sorunlar” raporunun bulguları hakkında
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...132
Powered by FlippingBook