forum 246 - page 30

30
EKONOMİK
FORUM
KAPAK
Türkiye’de E-ihracat:
Fırsatlar ve Sorunlar Raporu’nda şu bulgulara
yer veriliyor:
G-20 ülkelerini kapsayan ve Avusturalya’nın ilk sırada bulunduğu
“E-ihracata Hazırlık Endeksi”nde Türkiye, e-ticarete yönelik düzenleyici
çerçeve, yasal ve fiziki altyapıdaki zayıflıklar gibi nedenlerden dolayı
listenin 15’inci sırasında bulunuyor.
E-ihracatın gelişmesi hem Türkiye’nin internet ekonomisine hem
de ihracatına önemli katkı sağlayabilir.
Türkiye’nin ilk 10 e-ihracat pazarının ağırlıklandırılmış ortalama
mesafesi, 4 bin 308 kilometre. Bu rakam, geleneksel ihracat menzilinin
üstünde %65’lik bir artış teşkil ediyor.
E-ihracata konu olan ürünlerin katma değerinin, elektronik ve
otomotiv parçaları gibi geleneksel ihracat ürünlerine göre daha yüksek
olduğu görülüyor.
Türkiye ekonomisi e-ihracat sayesinde %38’lik bir oranla, dünya
ortalamasının üzerinde büyüyebilir.
E-ihracat yapan firmaların en küçük %10’luk kesiminin ortalama
pazar sayısı 23 iken, en büyük %10’da bu sayı 45 olarak ölçülüyor.
Üreticiler açısından bakıldığında ise ihracatta boyut ve
tecrübe faktörlerinin öneminin azalması ve uzak pazarlara erişimin
kolaylaşması, sınır ötesi e-ticaretin en önemli avantajlarını oluşturuyor.
RAPORDAN
BULGULAR
E-İHRACATIN GELİŞEMEMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Rapor’da, e-ticaretin ihracata yönelememesindeki eksiklik-
lerin giderilmesi ve bu alandaki fırsatların değerlendirilmesi
amacıyla Orta Vadeli Program’da ihracata yönelik e-ticaretin
geliştirilmesi öngörülmüştür. Fakat bu hedefin gerçekleştiril-
mesinin önünde firma içi ve firma dışı engeller bulunmaktadır.
TEPAV, 26 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen E-ihracat
Çalışma Grubu Toplantısı’nda ve akabinde gerçekleştirilen firma
anketinde değer zincirinin aşamalarına göre sınıflandırılmış
şekilde aşağıdaki sorunları tespit etmiştir:
Satış ve Pazarlama:
@
Gerek küresel pazar yerleri (eBay, Amazon gibi) gerek ilgili
ülkelere kendi web sitesinden satışla ilgili yetkinlik ve bilgi
birikiminin bulunmaması.
@
Yabancı ülkelerdeki kanunlar, düzenlemeler ve lojistik sü-
reçler hakkında bilgi bulamamak.
@
Diğer bilişim alt sektörlerine, özellikle bankalar ve yazılım
şirketlerine yönelen nitelikli insan kaynağını çekememek.
Ödeme:
@
Girişimcilerin yurt dışı ödeme alabilmelerini sağlayacak
küresel firmaların Türkiye’ye mevzuat uyumundaki engeller.
@
Diğer ülkelerdeki tüketicilerin kullandıkları ödeme sistem-
lerinin Türkiye’deki şirketler tarafından sorunsuz kullanımı.
@
Müşteri güvensizliği ve dolandırıcılık.
Lojistik ve Gümrükler:
@
Lojistik maliyetlerinin yüksekliği ve teslim sürelerinin
uzunluğu.
@
Yabancı ülkelerdeki lojistik hizmetleri-
nin kalitesi.
@
Türkiye gümrük ve vergilendirme mev-
zuatının “bireysel” satış ile ilgili özel
tanımlamalar ve kolaylaştırıcı uygula-
malar içermiyor olması.
Satış Sonrası:
@
Lisan ve kurumsal kapasite gibi neden-
lerle müşterilere destek verememek.
@
İadelerde sorunlar yaşanması.
@
KDV iadesine ilişkin sorunlar.
E-İHRACATIN GELİŞEMESİNE YÖNELİK
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Raporda, bu sorunların çözümü ve e-ih-
racatın önünün açılması için kamu tarafın-
dan aşağıdaki adımların atılmasında fayda
bulundu ifade ediliyor:
Kanun ve Düzenlemeler:
@
Yurt dışına e-ticaret üzerinden ihracat
yapan firmalar özel bir statü ile tanım-
lanarak, bu işletmelerin B2C satışların-
da gümrük ve lojistik süreçlerinde ko-
laylaştırıcı düzenlemelere gidilmelidir.
@
6493 sayılı Kanun’da verilerin sadece
yurt içinde saklanmasına yönelik getiri-
len düzenlemeler (16. ve 23. Maddeler)
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...132
Powered by FlippingBook