forum 246 - page 31

EKONOMİK
FORUM
31
i
KAPAK
da genişletilerek, yurtdışına satış ya-
pan B2C e-ticaret şirketlerinin mevcut
uluslararası B2C satış platformlarına
çıkışları desteklenmelidir.
@
Kendi e-ticaret platformlarını açmak
isteyen şirketlere çeviri, tasarım ve ya-
zılım, arama motoru pazarlaması gibi
ihtiyaçlara yönelik destek sunulmalıdır.
@
Yurt dışındaki müşterilere yönelik
dışarıdan çağrı merkezi gibi müşteri
ilişkileri yönetimi hizmetleri alan fir-
maların bu harcamalarının bir kısmı
desteklenmelidir.
PROF. DR. SAK: “E-İHRACATIN
SUNDUĞU POTANSİYEL
DEĞERLENDİRİLMELİ”
TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven
Sak, e-ihracatın, Türkiye’nin mevcut ih-
racat yapısındaki sorunları çözmek için
önemli bir fırsat ortaya koyduğunu belir-
tiyor. Bu fırsatın tam olarak değerlendi-
rilebilmesi için politika yapıcıların e-ihra-
catı proaktif bir şekilde desteklemesi ve
önündeki engelleri kaldırması gerektiğini
söyleyen Prof. Dr. Sak, Raporun önsözünde
şu açıklamayı yapıyor:
“Türkiye’de E-ihracat: Fırsatlar ve Sorun-
lar Raporu’nun, Türkiye’de e-ihracatı güçlen-
dirmeye yönelik olarak geliştirilecek politi-
kalara problemli alanları tespit edip çözüm
önerileri getirerek destek olmayı amaçlıyor.
E-ihracatın sunduğu bu potansiyeli de-
ğerlendirebilmek için yabancı dil bilen, web
sitesi, ödeme sistemleri, başka ülkelerdeki
tüketici hakları gibi konulara hâkim firmalar
ve zamana hassas ve esnek bu yeni ticaret
yönteminin gelişmesinin önündeki sorunları
kaldırmaya yönelik çaba gösteren bir devlet
gerekmektedir. Nitekim Alibaba’nın başarı
hikâyesinde Çin’in yüksek ticaret hacmini de-
ğerlendiren girişimcilik ruhu kadar devletin
taşıma maliyetleri gibi alanlarda uyguladığı
aktif destek politikaları da etkili olmuştur.
Bu rapor, hızlı büyüyen e-ihracatın Tür-
kiye için ortaya koyduğu fırsatları incele-
mekte ve kamunun hem firmaların e-ihracat
kapasitelerini artırmak için hem de mevcut
ticaret ortamındaki gümrükler veya lojis-
tik gibi alanlardaki sorunları çözmek için
atabileceği adımları içermektedir. Her ne
kadar raporda ortaya konulan önerilerin
Türkiye’nin e-ihracatına olumlu katkısı ola-
cak olsa da, e-ihracatın sürdürülebilir bir
büyüme sergileyebilmesi konunun politika
yapıcılar tarafından sahiplenilmesi ve kamu
ile özel sektör arasındaki diyalog kanalları-
nın devamlı açık tutulması gerekmektedir.”
E-ihracata Hazırlık Endeksi
Ülke
Puan
Avustralya
67,5
ABD
66,9
Güney Kore
66,4
İngiltere
64,2
Japonya
62
Almanya
61,9
Kanada
61,8
Fransa
54,5
Çin
51,7
İtalya
45
S. Arabistan
44,8
Meksika
44,3
Brezilya
41,4
Güney Afrika
39,9
Türkiye
38,6
Rusya
38,1
Hindistan
37,9
Endonezya
37,7
Arjantin
37,7
Kaynak:
The Economist Intelligence Unit
ödeme sistemlerinin işlevselliği ve kamu denetimi dengesi
gözetilerek yeniden ele alınmalıdır.
@
Firmaların KDV iadesinde yaşamakta oldukları bürokratik
sorunlar giderilmelidir.
Program ve Uygulamalar:
@
Üniversite, ticaret odaları ve KOSGEB nezdinde e-ihracat
eğitim ve destek programları ile girişimcilere bu alanda bilgi
birikimi oluşturacak programlar geliştirilmelidir.
@
Şirketlerin farklı ülkelerdeki kanunlar, düzenlemeler ve lo-
jistik hizmetleri gibi konularda güncel bilgi bulabilecekleri
bir web sitesi kurulmalıdır.
@
KOBİ’lere küçük boyutlu gönderileri operasyon ve maliyet
açısından daha uygun koşullarla yurtdışına göndermeye
olanak sağlayacak yeni posta hizmetleri sunulmalıdır.
@
İstanbul’da inşa edilmekte olan 3. Havalimanı uluslararası
bir lojistik firmasının bölgesel merkezi haline getirilerek
e-ihracat yapan şirketlerimiz geniş bir bölgeye düşük maliyet
ve yüksek hızla erişim olanağına kavuşturulmalıdır.
Uluslararası Girişimler:
@
Yabancı ülkelerde kargoya verilen desteklerin haksız rekabet
unsuru oluşturup oluşturmadığı incelenip gerekli başvuru-
larda bulunulmalıdır.
@
Ekspres ürünler için Orta Doğu ülkeleri ile birlikte gümrük
süreçleri koordine ve standardize edilmelidir.
Teşvikler:
@
Mevcut durumda sadece B2B platformları kapsayan, Eko-
nomi Bakanlığı’nın verdiği e-ihracat destekleri B2C alanına
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...132
Powered by FlippingBook