Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 132 Next Page
Page Background

EKONOMİK

FORUM

22

çelik ürünleri, demir ve demir dışı metaller,

buzdolabı, bulaşık makineleri gibi beyaz

eşya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik

ürünleri. Tercihli ticaret anlaşması sayesinde

bu ürünlerde ihracatın önemli oranda art-

ması bekleniyor.

İş dünyası İran ile ticareti artırmak için

kolları sıvarken, diğer yandan Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da

komşu ülke ile ilişkilerin geliştirilmesi için

çalışmalar yürütüyor.

110 milyar dolarlık pazar

Sorularımızı yanıtlayan Gümrük ve Tica-

ret Bakanı Bülent Tüfenkci de İran’a yönelik

ambargonun kaldırılmasıyla bölgemizde

ekonomik anlamda yeni bir sayfayı açtıkla-

rını söylüyor. Tüfenkci, “Uzun süredir devam

eden yaptırımlar nedeniyle İran’ın petrol

gelirleri yarıya düşmüş, bankacılık sistemi

uluslararası piyasalardan kopmuştu. Bu ne-

denle bize yakınlığıyla ulusal ekonomimizde

önemli bir yere sahip olabilecek komşumuz

İran’ın ülkemiz için yeni bir pazar dinamizmi

yaratacağı açıktır” diyor.

Ambargo süresince İran riyali dolar kar-

şısında üçte iki oranında değer kaybetmiş.

İran sanayisi hammadde ve yan ürün bul-

makta güçlük çekerken, ilaç bulmak bile lüks

haline gelmiş.

Bakan Tüfenkci, yeni dönemi şu sözlerle

özetliyor: “Şimdi ise İran ekonomisinin yıllık

110 milyar dolarlara ulaşan yeni bir dina-

mizm oluşturması bekleniyor. Bu noktada

ülkemiz için önemli olan bu yeni oluşması

öngörülen ekonomi paydasından bizim

ne kadar alacağımızdır. En büyük payı ala-

bilmek için hedeflerimizi belirliyor, bizi bu

hedeflere götürecek uygulamalar üzerinde

yoğunlaşıyoruz.”

Türkiye ile İran İslamCumhuriyeti arasın-

daki ticarete önemli bir ivme kazandıracak

Tercihli Ticaret Anlaşması 29 Ocak 2014 ta-

rihinde imzalandı. Bu anlaşma ile İran Türki-

ye›ye bazı ürünlerde gümrük vergisi indirimi

sağladı.

Bakan Tüfenkci, bu anlaşmanın yararla-

rını da şöyle aktarıyor: “Bu ürünler temizlik

ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler,

orman ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili,

mobilya, çelik ürünleri, demir ve demir dışı

metaller, buzdolabı, bulaşık makineleri gibi

beyaz eşya ürünleri, klimalar ve elektrik-e-

lektronik ürünleridir. Tercihli ticaret anlaş-

ması neticesinde bu ürünlerde ihracatımızın

önemli oranda artacağını öngörüyoruz.

Tekstil ve mobilya sektörü avantajlı

İran’la ticarette tekstil sektörü ve mobilya

sektörü oldukça avantajlı gözükmektedir. İş

dünyasının bu sektörlerde ihracatı artacak.

Türk firmalarının ayrıca perakende sektöründe

önemli bir talep artışının beklendiği İran’da fir-

malarımızın mağazalaşmaya yatırım yapması

durumunda karlılık oranlarının artacağı kanaa-

tindeyim. Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamın-

da büyük önem arz eden elektronik ticaretin,

toplam perakende ticaret içindeki oranı % 1,7

seviyesindeyken, bu oranın önümüzdeki on

yıl içinde artması ve % 8-10 bandına ulaşması

amaçlanmaktadır. 2018 yılı için 170 milyar

TL’lik e-ticaret işlemhacmi ve 2023 yılı için 500

milyar dolar ihracat hedeflerine ancak e-ticaret

sektörünün geliştirilmesi, firmaların internetin

olanaklarını kullanarak yeni pazarlara açılması

ve yeni müşteriler elde etmesi sayesinde ula-

şılabilecektir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanun geçtiğimiz yıl

yürürlüğe girdi. e-ticaretin yasal alt yapısının

oluşturulmasının, şirketlerimizin İran ve diğer

ülkeler ile yapacağı ticarete olumlu yönde

katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

e-ticarette pozisyon alın

Bu noktada, geleceğin ticaret biçimi

olarak ifade edebileceğimiz e-ticaretin başta

İran gibi komşu ülkelerimizle olmak üzere

ülkeler arası ticarette önemli bir rol oynadığı-

nı ve şirketlerimizin de buna göre pozisyon

almalarının faydalı olacağını belirtmek iste-

rim. İmzaladığımız Tercihli Ticaret Anlaşması,

İran ve ülkemiz arasında adil rekabet koşul-

larını oluşturacak. Güvenli ve öngörülebilir

bir ortam tesis edecek ve ticaretin çeşitlen-

dirip hacmini artıracak. İki ülke arasındaki

ekonomik ve ticari ilişkiler güçlenecek. Bu

durumun tarım da dâhil olmak üzere birçok

sektörde etkili olacağını düşünüyorum.

‘Tarım’ elektronik ortamda olacak

Ayrıca, tarım ürünleri piyasamızı ulu-

sal boyuttan uluslararası boyuta taşıma-

ya yönelik çalışmalarımız da mevcut. Bu

kapsamda, lisanslı depoculuk sisteminin

yaygınlaştırılmasını ve kurulacak olan ürün

ihtisas borsası ile tarım ürünleri ticaretinin

tamamen elektronik ortama aktarılmasını

planlıyoruz. Yakın coğrafyada bulunan ülke-

lerde üretime ve ticarete konu olan ürünler

için ortak bir piyasanın ülkemizde oluşması

için çaba sarf edeceğiz. Hububat ve yağlı

tohumlar alanında yapılacak çalışmalara

KAPAK KONUSU

Gümrük ve Ticaret Bakanı

Bülent Tüfenkci