Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 132 Next Page
Page Background

EKONOMİK

FORUM

28

İ

ran’da inşaat ve proje aşamasında

olan ve her biri 15 bin metrekarenin

üzerinde 100 alışveriş merkezi bu-

lunuyor. Diğer taraftan ambargoların

kalkmasıyla birlikte İran ekonomisinin

yıllık yüzde 8 büyüyeceği öngörülüyor.

Dolayısıyla İran markalarımız için önemli

bir fırsat kapısı. Türk markalarının İran’daki

bilinirliği ve prestiji çok yüksek. Zaten

birçok markamız İran pazarında, Tahran,

Tebriz, İsfahan, Meşhet, Hazar ve Kiş’te

yer alıyor, bu markaların yanına yenileri

eklenecek. 2015 sonu itibarıyla İran’da 30

kadar BMD markasının 150’ye yakın satış

noktası bulunuyor. Geçen yıl Eylül ayında

gerçekleştirdiğimiz İran turuna katılan

markalarımızdan Derimod, Saat&Saat,

Desa, İGS, İpekyol, Vakko, Çilek, Ziylan,

Gizia, Kiğılı, Perspective, So Chic, Chakra,

Penti, Damat, Mavi, Boyner, Twigy, İmza,

Avva ve Tudors bu ülkede mağaza açma

planlarını oluşturmaya başladılar.

Yol haritası belirledik

BMD olarak 1-4 Eylül 2015 tarihleri

arasında İran’a bir ticaret turu düzenledik.

32 markadan 40 kadar temsilci ile gittiği-

miz Tahran’da fırsatları yerinde gözlemle-

me imkânı bulduk.

12 AVM’nin yanı sıra kentin en önemli

caddelerini ziyaret ettik. Markalarımızın

temsilcileri İranlı yatırımcılar, master fran-

chiseelar ve ülke danışmanlarıyla görüş-

me yaptılar. Yoğun ilgi gören turumuzda

İran’daki fırsatlarla ilgili 8 oturum dü-

zenlendi. Bu toplantılarda, markalarımız

İran pazarına nasıl girebileceklerini, yol

haritalarını ve beklentilerini paylaştılar.

İran’a olan ilgi giderek artıyor ve üye mar-

kalarımız sık sık bu ülkeyi ziyaret ediyor-

lar. Yabancıların da benzer şekilde İran’a

yönelik ilgileri var. BMD’den bu konuda

öncü olmasını bekliyorlar. Eylül’den bu

yana İran’da meydana gelen gelişmeleri

değerlendirmek üzere yıl içinde tekrar

bir ticaret turu düzenlemeyi planlıyoruz.

T

ürk çelik sektörü olarak İran’a yap-

tığımız ihracat 2015 yılı sonunda

geçtiğimiz yıla oranla yüzde 37,7

geriledi ve 104 bin ton civarında gerçek-

leşti. 2016 yılının ilk iki ayında ise geçen

yılın aynı dönemine kıyasla İran’a çelik

ihracatımız yüzde 21,2 düşüşle yaklaşık 13

bin ton oldu. Rakamlardan da anlaşıldığı

gibi ticaretimiz şu an istenilen seviyenin

çok altında. İlerleyen süreçte ihracatçıları-

mızın daha rahat bir şekilde ürünlerini ül-

keye gönderebileceğini ve ihracatımızın

eski seviyelerine çıkacağına inanıyoruz.

İran kendi içinde güçlü bir çelik sana-

yisine sahip, öncelikle bunu göz önün-

de bulundurmakta fayda var. İran’ın yeni

süreçte yapacağı muhtemel yatırımlar

için çelik ithalatına ihtiyacı olacağını ön

görüyoruz. Ancak diğer taraftan artan ta-

lebe paralel olarak İran’da hızlı bir şekilde

üretim de artacak. Böylece önümüzdeki

dönemde aynı ürünün ithalatına ihtiyaç-

ları kalmayacak.

Ambargonun kalkması ile birlikte ilk

etapta İran’a Türkiye’den önemli bir ya-

tırımcı çıkmayabilir ancak önümüzdeki

dönemde sektörel ortaklıkların gündeme

gelmesi muhtemeldir.

Türk çelik sektörünün ihracatını ar-

tırabilmek için; Ekonomi Bakanlığının

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Tebliği (URGE)” ve “Pazara Giriş” destekleri

kapsamında Çelik İhracatçıları Birliği ola-

rak İran’a ambargonun kaldırılmasının

ardından ilk ticaret heyetimizi bu ülke-

ye yaptık. Geçtiğimiz yılın Kasım ayın-

da 21 firma ve 27 temsilcinin katılımıyla

gittiğimiz İran’da IMIDRO (İran Maden

ve Madencilik Endüstrilerini Geliştirme

ve Yenileştirme Kurumu), Tahran Ticaret

Odası, İran Çelik Üreticileri Derneği ve

İran Ticaret Geliştirme Kurumu’na res-

mi ziyaretler yaptık. Görüşmelerde ortak

yatırım ve işbirliği için fikir birliğini ön

planda tuttuk.

KAPAK KONUSU

Önümüzdeki dönemde

sektörel ortaklıklar

gündeme gelecek

Markalarımız komşu

ülkede yatırıma başladı

Çelik İhracatçıları Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

Namık EKİNCİ

Birleşmiş Markalar

Derneği Başkanı

Sami KARİYO