Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 132 Next Page
Page Background

EKONOMİK

FORUM

24

KAPAK KONUSU

Yıllara Göre İran’ın Dış Ticaret Hacmi (Dolar)*

2006

2010

2011

2014

2011-2014

Yılları Değişim

İhracat

63.247.000 83.785.000 130.544.000 73.874.216 -43.00%

İthalat

40.685.759 54.697.236 68.319.000 53.649.618 -21.00%

Dış Ticaret

Hacmi

103.932.759 138.482.236 198.863.000 127.523.834 -36.00%

Dış Ticaret

Dengesi

22.561.241 29.087.764 62.225.000 20.224.598 -67.00%

Kaynak:

Trademap*Trademapveriağında İran’ın2012,2013yıllarıdış ticaretverileriyeralmamaktadır.

ülkeler arası işbirliği noktasında çalışmalar

yapıldı. Biz de, ticaret sicili ve MERSİS uygu-

lamasına ilişkin Ülkemiz deneyimlerini üye

ülkeler ile paylaştık. Üye ülkeler açısından

çok faydalı olan bu Çalıştay’ın ikincisini de

bu yıl içinde yapmayı planlıyoruz.”

Gümrük kapıları yenileniyor

Bu arada İran’la ile ticareti geliştirmek

amacıyla komşu ülkeye açılan gümrük ka-

pılarında yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-

ci, bu çalışmalar hakkında da şöyle konuşu-

yor : “Bu kapsamda Hakkari ilinde bulunan

Esendere Gümrük Kapısı’nınYap-İşlet-Devret

kapsamında yenileme çalışmaları tamam-

lanmış olup yenilenen tesislerin 2016 ilk

yarısında hizmete açılması planlanmaktadır.

Van ilinde bulunan Kapıköy Gümrük

Kapısı’nınYap-İşlet-Devret kapsamında yeni-

lenme çalışmalarının 2017 yılında bitirilmesi

hedeflenmektedir.

2002 yılında yapılarak hizmete açılan

Ağrı ilinde bulunan Gürbulak Gümrük Ka-

pısı, günümüz itibariyle gerek gümrük iş ve

işlemlerinde gelinen nokta, gerekse İran’la

ticaretimizde yaşanan ve beklenen gelişme-

ler nedeniyle ihtiyacı karşılamakta yetersiz

kalmaktadır. Bu amaçla kapının yenilenmesi

amacıyla ilave arazi kamulaştırma/tahsis ve

projelendirme hazırlıklarına başlanılmıştır.

İran ile ülkemiz arasında bulunan 3 kara

hudut kapısından ikisi olan Esendere (Hak-

kari) ve Kapıköy (Van) Gümrük Müdürlük-

leri’nin Yap-İşlet-Devret modeli ile yeniden

yapılandırılması gündemdedir. Bunlardan

Esendere Gümrük Kapısı’nın mevcut tesisleri

yenilenmiş olup, geçici kabul aşamasına ge-

linmiştir. Kapıköy’de ise yine Yap-İşlet-Devret

modeli çerçevesinde yer teslimi yapılmış

olup, projelendirme aşamasındadır. Ayrıca,

İran tarafının karşı tarafın yollarını TIR geçişine

uygun hale getirmeyişi modernizasyon süre-

cini bir nebze yavaşlatmaktadır. Bu konuda da

gerek Bakanlığımız gerekse de ilgili diğer Ba-

kanlıklar olan Dışişleri, Ekonomi ve Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız tara-

fından gerekli diplomatik adımlar atılmakta-

dır. İran’a açılan en büyük kara hudut kapımız

olan Gürbulak (Ağrı) kara hudut kapımızın da

zaman zaman doğan ihtiyaçlar kapsamında

yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca,

bu kapımızın daha etkin çalışabilmesine yö-

nelik bir ideal tasarım proje çalışmasını da

gündemimize almış durumdayız.İran’a açılan

bu kapıların modernizasyon çalışmalarının

tamamlanması ile fiziki kapasiteleri artırılacak,

geçişler en hızlı ve en güvenli hale gelecek,

böylelikle İran’a karayoluyla olan ticaret hac-

mimizde gözle görülür bir artış yaşanacaktır.

Şu an Bakanlığımız ile İran’daki muhatabımız

İranMaliye Bakanlığı Gümrük İdaresi arasında

iyi bir işbirliğine sahibiz. Gerek ikili ziyaretle-

rimiz, gerek uluslararası platformlarda ortak

hareket içerisinde bulunmamız bölgemiz ve

ikili ilişkilerimiz açısından oldukça iyi sonuçlar

doğurmaktadır. İki ülke gümrük idareleri

arasındaki tüm konular gerek gümrük idaresi

başkanları düzeyinde gerçekleştirilen üst

düzey toplantılarda gerekse uzmanlar dü-

zeyinde gerçekleştirilen teknik toplantılarda

görüşülmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan cari

sorunların hızlı çözümü sağlanmaktadır.”

Yıllar İtibarıyla İran ile Dış Ticaretimiz (Milyon Dolar)

İhracat

Değişim İthalat

Değişim Dış Ticaret Hacmi

Değişim Dış Ticaret Dengesi

Değişim

2002

334

-

921

-

1.255

-

-587

-

2003

534

59,8%

1.861

102.00%

2.394

91.00%

-1.327

126.00%

2004

813

52,3%

1.962

5.00%

2.775

16.00%

-1.149

-13.00%

2005

913

12,3%

3.47

77.00%

4.383

58.00%

-2.557

123.00%

2006

1.067

16,9%

5.627

62.00%

6.694

53.00%

-4.56

78.00%

2007

1.441

35,1%

6.615

18.00%

8.057

20.00%

-5.174

13.00%

2008

2.03

40,8%

8.2

24.00%

10.229

27.00%

-6.17

19.00%

2009

2.025

-0,3%

3.406

-58.00%

5.431

-47.00%

-1.381

-78.00%

2010

3.044

50,4%

7.645

124.00%

10.689

97.00%

-4.601

233.00%

2011

3.59

17,9% 12.462

63.00%

16.051

50.00%

-8.872

93.00%

2012

9.922

176,4% 11.965

-4.00%

21.886

36.00%

-2.043

-77.00%

2013

4.193

-57,7% 10.383

-13.00%

14.576

-33.00%

-6.191

203.00%

2014

3.886

-7,3%

9.833

-5.00%

13.719

-6.00%

-5.947

-4.00%

2015

3.665

-5,7% 6.096

-38.00%

9.761

-29.00%

-2.432

-59.00%

Kaynak:

SAS