Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 132 Next Page
Page Background

23

EKONOMİK

FORUM

paralel şekilde sebze ve meyve ticaretinin

de gelişmesi için bu ülkelere yönelik olarak

hem üretim potansiyelimizi tanıtma hem

de ticari alt yapımız hakkında gerek teknik

gerekse mevzuat yönünden bilgilendirme

gibi faaliyetlerde bulunmayı planlıyoruz.”

Perakende sektörü İran’ı

değerlendirmeli

Bakan Tüfenkci, perakendecilik sektörü-

nün İran’daki avantajlarını da şu sözlerle dile

getirdi: “Ülkemizde son yıllarda istikrarlı bir

şekilde büyüme grafiğini devam ettiren ve

dünyadaki modern ve innovatif yaklaşım-

ları benimseyerek gelişmeye devam eden

önemli bir ticari faaliyet alanı da perakende

ticarettir. Alıveriş merkezleri, zincir mağazalar

ve diğer perakende işletmeler özelinde mü-

teahhitlik ve yönetim gibi alanlarda ileri dü-

zeyde tecrübe ve kazanımlar elde eden Türk

girişimcilerimizin, yurtdışında var olan şube

sayılarını artırmaları ve açılımlarını daha da

ilerilere taşımalarının Ülkemiz ekonomisine

de olumlu katkılar sunabileceğini değerlen-

dirmekteyiz. Bu açıdan perakende sektörü-

nün, ekonomik, demografik ve coğrafi sınırları

bakımından büyük bir potansiyel arz eden

İran ile ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesini

sağlamak adına, gerekli fizibilite çalışmaları

doğrultusunda yatırımcılarımızca değerlendi-

rilmesinin uygun olabileceğini düşünüyoruz.”

Çalıştaylar düzenliyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-

ci, bakanlığın çalışmaları hakkında şu görüş-

leri aktardı: “Ticaret sicili uygulamalarında

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yapılan düzen-

lemeler ve MERSİS Projesi ile oldukça başarılı

bir noktaya geldik. Sınır ötesi ticaretin gide-

rek daha yaygın hale geldiği günümüzde,

ticaret sicillerinin önemi de ulusal ölçekten

uluslararası ölçeğe taşınmaktadır. Bu yüz-

den, çeşitli uluslararası kuruluşlar ile yakın

temas halindeyiz. Ticaret sicili konusunda

İran’ın da üyeleri arasında yer aldığı İslam İş-

birliği Teşkilatı ile işbirliği içindeyiz. Bildiğiniz

gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam dünyasının

çıkarlarını korumak ve üye devletler arasında

işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek ama-

cıyla kurulmuştur. Ülkemiz, bu Teşkilat’ın bir

daimi komitesine, iki alt kuruluşuna ve üç

ilgili kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır. İs-

lamdünyasının çok taraflı ekonomik ve ticari

işbirliğine yönelik ana platformu olan İslam

İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Daimi Komitesi’nin yani kısa adıyla İSEDAK’ın

Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımız tara-

fından yürütülmekte ve her yıl Ülkemizde

çeşitli toplantılar düzenlenmektedir.

İSEDAK kapsamında, 2013 yılında İslam

İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Ticaret Si-

cil Teşkilatları Arasında İşbirliği ve Tecrübe

Paylaşımı Çalıştayı’nı düzenledik. Çalıştay’ın

ana teması, üye ülkelerin ticaret sicili uygula-

malarının tanıtılması, edinilen bilgiler çerçe-

vesinde ticaret sicilleri arasında işbirliği im-

kânlarının geliştirilmesi ve böylece iş yapma

kolaylığının sağlanmasıydı. Bu Çalıştay’a, Teş-

kilatın üyesi olan 29 ülkeden ve Dünya Ban-

kası, OECD ile AB Türkiye Delegasyonundan

temsilciler katıldı. Ülkemiz ev sahipliğinde

düzenlenen bu Çalıştay’da, üye ülkelerdeki

ticaret sicili uygulamaları değerlendirildi ve

2014 ve 2015 Yılları İran ile Fasıl Bazında Dış Ticaretimiz (Milyon Dolar)

İhracat

Fasıl Fasıl Adı

2014

Pay

2015 Pay

Değişim

71

İnciler, kıymetli taş ve metal

mamulleri, madeni paralar

820

21.00% 890 24.00% 9.00%

84 Kazan: makina ve cihazlar

484

12.00% 423 12.00% -13.00%

39

Plastik ve plastikten

mamul eşya

244

6.00% 186 5.00% -24.00%

44

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya:

Odun kömürü

209

5.00% 169 5.00% -19.00%

85 Elektrikli makina ve cihazlar

164

4.00% 158 4.00% -4.00%

24

Tütün ve tütün yerine geçen

işlenmiş maddeler

133

3.00% 133 4.00% 0.00%

55 Sentetik ve suni devamsız lifler 95

2.00% 120 3.00% 26.00%

87 Motorlu kara taşıtları

108

3.00% 99

3.00% -8.00%

96

Çeşitli mamul eşya

(kalemler, fırçalar vb.)

44

1.00% 93

3.00% 111.00%

73 Demir veya çelikten eşya

116

3.00% 90

2.00% -22.00%

Diğer

1.469

38.00% 1.302 36.00% -11.00%

Toplam

3.886

100.00% 3.665 100.00% -6.00%

İthalat

Fasıl Fasıl Adı

2014

Pay

2015 Pay

Değişim

27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar 8.42

86.00% 4.901 80.00% -42.00%

39

Plastik ve plastikten

mamul eşya

516

5.00% 464 8.00% -10.00%

74 Bakır ve bakırdan eşya

225

2.00% 194 3.00% -14.00%

31 Gübreler

133

1.00% 100 2.00% -24.00%

29 Organik kimyasal müstahzarlar 125

1.00% 91

1.00% -27.00%

79 Çinko ve çinkodan eşya

77

1.00% 89

1.00% 15.00%

76

Alüminyum ve alüminyum

eşya

108

1.00% 45

1.00% -58.00%

72 Demir ve çelik

24

0.00% 30

0.00% 25.00%

8

Yenilen meyveler, kabuklu

yemişler, turunçgiller

16

0.00% 19

0.00% 19.00%

70 Cam ve cam eşya

25

0.00% 17

0.00% -32.00%

Diğer

165

2.00% 147 2.00% -11.00%

Toplam

9.833

100.00% 6.096 100.00% -38.00%

Kaynak:

SAS