forum 246 - page 7

ilişkin belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve dış
talepteki kırılgan seyir, ekonominin toparlanma
süreci üzerinde riskler oluşturuyor.
Hanehalkı finansal varlık/yükümlülük den-
gesindeki kademeli iyileşme devam ediyor.
Hanehalkı varlıkları tasarruf oranındaki yük-
seliş ve özellikle yatırım fonlarındaki artışla
büyümesini sürdürüyor. Yükümlülük tarafında
ise konut kredilerinin bireysel krediler içindeki
ağırlığı kademeli olarak artmaya devam ediyor.
Makro ihtiyati tedbirlerin de katkısıyla bireysel
kredi kartı ve taşıt kredilerinin yıllık büyümesi
kontrol altında. Bu durum hanehalkı borçlulu-
ğunun aşırı hızda artışını sınırlıyor.
Reel sektörün finansal yükümlülüklerinin
GSYH’ye oranı, yurt içi kaynaklı olarak artmaya
devam ediyor. Yurt içi yükümlülüklerdeki artış,
Türk parası kredilerden kaynaklanıyor. Yabancı
para kredi kullanımları ise görece zayıf seyrini
sürdürüyor. Reel sektörün yurt dışı yükümlülük-
leri ise GSYH’ye oranla istikrarlı bir seyir izliyor.
Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü yapısını
koruyor. Küresel finansal piyasalardaki dalga-
lanmalara rağmen bankalar yurt dışı borçlarını
yenilemekte herhangi bir sorun yaşamıyor. Di-
ğer taraftan bankacılık sisteminin son yıllarda
artan oranda mevduat dışı fonlama kaynakları-
na yöneldiği görülüyor. Bankacılık sektöründeki
tahsili gecikmiş alacak tutarıysa yılın ikinci ve
üçüncü çeyreğinde yatay seyir izlemiştir.
Enerji ve gıda fiyatlarının küresel seviyede
düşmesine rağmen Türkiye’deki gıda fiyatla-
rının olumsuz hava koşullarına bağlı olarak
artması, elektrik ile doğal gaz zamları ve Türk
Lirası’ndaki değer kayıpları enflasyonu olumsuz
yönde etkiliyor.
Kamu borç stoku göstergeleri 2014 yılının
ilk yarısında olumlu seyrini koruyor. Finansal
piyasalardaki dalgalanmalara rağmen borçlan-
ma yapısında önemli bir değişim gözlenmiyor.
Makro ihtiyati önlemlerin yardımıyla reel faiz-
ler küresel kriz öncesi seviyelerin altında. Hem
nominal hem de reel faiz oranları yakın tarihi-
mizdeki en düşük değerler civarında seyrediyor.
Uzun vadeli faizler ise beklenen enflasyon, vade
primi ve risk primi tarafından belirleniyor.
Düşük faiz ortamında basiretli borçlanma,
dengeli büyüme, gelir dağılımı ve istihdam için
faydalı olacaktır. Aşırı borçlanma eğiliminin
uzun süre devam etmesiyse risk primini artır-
mak suretiyle büyümeye, gelir dağılımına ve
istihdama zarar verebilecektir. Bu süreçte büyü-
meyi destekleyecek en önemli unsur ise yapısal
reformlara devamedilmesi olacaktır. Hedefimiz
uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst ba-
samaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkelerin
arasına girmiş bir ülke konumuna gelmektir.
E
konominin durumuna ışık tutan önemli çalışmalardan
biri olan ve yılda iki defa çıkanMerkez Bankası Finan-
sal İstikrar Raporu’nun ikincisi yayımlandı. Raporda
değinilen konular özetle şu şekilde ortaya çıkıyor.
2014 yılı mayıs ayından bu yana küresel iktisadi faaliyette
ivme kaybı yaşanıyor. Petrol başta olmak üzere emtia fiyatla-
rındaki hızlı düşüşün de katkısıyla enflasyon oranları düşük
seviyelerini koruyor. Ancak ABD ve diğer ülkeler arasındaki
büyüme eğiliminin artan oranda farklılaştığının gözleniyor.
Çin dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde büyüme
ivme kaybederken, Euro Bölgesi ve Japonya’da ekonomik bü-
yümenin oldukça kırılgan ve zayıf bir görünüme sahip olduğu
görülüyor. ABD ekonomisi ise güçlü bir toparlanma eğilimi
sergiliyor. Son dönemde emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü
hareket, emtia ihracatçısı gelişmekte olan ülkelerin büyüme
dinamiklerini olumsuz etkileyecek.
Küresel ekonomiler arasında bu farklılaşma, ülkelerin
uyguladıkları para politikalarına da yansıyor. Varlık alım
programını ekim ayında sonlandıran ABD Merkez Bankası
FED’in 2015 yılında faiz artırımlarına başlaması bekleniyor.
Buna karşın çeşitli araçlar kullanarak para politikalarını gev-
şeten Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve
Çin Merkez Bankası’nın büyümeyi desteklemeye dönük yeni
adımlar atmasınınmuhtemel olduğu belirtiliyor. Ancak küresel
ekonomik aktivitenin güç kaybetmeye devam etmesi halinde,
FED’in de para politikasındaki normalleşmeyi geciktirme
ihtimali bulunuyor.
Genişletici para politikaları nedeniyle oluşan düşük faiz
ortamı küresel ölçekte bazı finansal risklere yol açıyor. Ge-
lişmiş ülkelerde bankacılık sektörün ekonomik toparlanmaya
yeterli desteği veremiyor. FED’in olası faiz artırımına ilişkin
beklentiler ve jeopolitik risklerle, küresel risk iştahı ve ge-
lişmekte olan ülkelere sermaye akımları dalgalı seyrediyor.
Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik
sermaye akımlarının ülkelere özgü unsurlara olan duyarlı-
lığının devam etmesi bekleniyor. Bu çerçevede gelişmekte
olan ülkelerin büyüme görünümleri, enflasyon oranları ve
dış dengeleri ön plana çıkacak.
Son dönemde iktisadi faaliyetin zayıf seyri küresel para
politikalarındaki normalleşme sürecinin ötelenme olasılığını
güçlendiriyor. Gelişmiş ülke para politikalarındaki normal-
leşmenin gecikmesi halinde aşırı borçlanma riski söz konusu
olabilecek. Bu durumda, finansal sistemin şoklara karşı da-
yanıklılığını artırma ve basiretli borçlanmayı teşvik amaçlı
tedbirler önem arz edecek.
Türkiye’ye baktığımızdaysa 2014 yılı ikinci çeyreğinde
yavaşlayan Türkiye ekonomisi, yılın ikinci yarısında daha iyi
bir performans sergiliyor. Öncü göstergeler özel tüketim ve
yatırım talebinde ılımlı bir toparlanmanın başladığına ve iç
talebin büyümeye daha fazla katkı verdiğine işaret ediyor.
Öte yandan, küresel ekonomideki yavaşlamanın da etki-
siyle ihracatın yıllık büyümeye katkısı göreli olarak azalıyor.
Büyüme kompozisyonundaki bu değişime rağmen, tüketici
kredilerinin ılımlı seyri ve dış ticaret hadlerindeki olumlu
gelişmeler cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor. Cari işlemler
açığındaki iyileşmenin yavaşlamakla birlikte devam edeceği
tahmin ediliyor. Bununla birlikte, küresel para politikalarına
EKONOMİK
FORUM
7
i
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...132
Powered by FlippingBook