forum 246 - page 13

EKONOMİK
FORUM
13
i
müyle özel sektör kuruluşlarının girişimi olduğuna dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Kendi ülkelerinde en güçlü iki muadil iş dün-
yası kuruluşunun ortak çabasıdır. Çalışmalarımız, iş dünyasına
dönük ve iş odaklıdır. ABD Ticaret Odası’nın İstanbul’da ofis
açma fikri de bu işbirliğimiz kapsamında gelişti. İşbirliğimiz
şimdi ofis açma noktasına geldi. Türkiye’deki iktisadi ve siyasi
istikrar ortamından daha çok ABD firmasının istifade etmesini
bekliyoruz” dedi.
“ABD ARTIK İSTANBUL’UN MERKEZİNDE”
ABD’nin 16 trilyon dolar milli gelirle dünyanın en büyük
ekonomisi, aynı zamanda 2,3 trilyon dolar ithalatıyla dünyanın
en büyük ikinci pazarı, 317 milyonluk nüfusuyla da dünyanın
en kalabalık üçüncü ülkesi olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu
konuşmasına şöyle devam etti:
“ABD dünya ithalatının da yaklaşık %12’sini gerçekleştiriyor.
Yani küresel ticaretteki her 8 doların 1’i ABD’den geliyor. Türki-
ye’nin ABD pazarından aldığı pay yalnızca binde 3’dür ve ABD’nin
ithalatında 41’inci sıradayız. Türk tüccarı ve sanayicisi bir türlü
ABD pazarına erişememiştir. İşte bu sorunu da çözmek yolunda,
bugün önemli bir adım atıyoruz. ABD artık 10 bin kilometre ötede
değil, İstanbul’un merkezinde olacak.
Eksikliğini gördüğümüz bir diğer konu, ABD’den gelen doğ-
rudan yatırımların son derece düşük kalışıdır. Bu yıl ilk dokuz
ayda Türkiye’ye 5,6 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye geldi.
ABD’nin payı sadece 160 milyon dolar, yani binde üç.
Bu Ofis, Türkiye’nin ABD’li küresel şirketlerin yatırım rada-
rına girmesini de sağlayacaktır. ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi
sadece Türkiye için değil, bölgemizdeki diğer ülkeleri de hizmet
alanına dâhil edecek.”
İstanbul’un küresel şirketler için ana merkez haline gelmesini
hedeflediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Ofis’in İstanbul’un
bu rolünü perçinleyeceğini ifade etti. Aynı zamanda AB ile ABD
arasındaki TTIP müzakerelerinde Türkiye’nin de yer almasına
yönelik olarak ABD nezdinde yapacağımız lobi çalışmalarında da
Ofis’in kendilerine büyük fayda sağlayacağını söyledi.
“İLİŞKİLERİMİZ SINIF ATLAYACAK”
Türkiye-ABD işbirliğinin bugün daha da önemli olduğuna vur-
gu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin,
Türkiye ekonomisinin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi ve
bu çerçevede ortaya çıkacak niteliksel dönüşüm için çok önemli
“ÇALIŞMALARIMIZ, İŞ DÜNYASINA
DÖNÜK VE İŞ ODAKLIDIR”
Türkiye-ABD ilişkilerinin ekonomik
boyutunun her zaman öncelikleri olduğunu
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, bu yöndeki ihtiyacı 2001 yılından beri
sürekli olarak vurguladıklarını belirterek,
“İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım iliş-
kilerinin kapsamını genişletmek, iş hac-
mini büyütmek, ticari ilişkileri inovatif
adımlarla derinleştirmek istiyoruz. Aynı
zamanda, başta bölgemiz olmak üzere,
üçüncü ülkelerde yeteneklerimizi birleştir-
mek istiyoruz. Kısaca, ülkelerimizin liderle-
rinin tanımladığı model ortaklığın iktisadi
boyutunu kuvvetlendirmek istiyoruz” ifa-
desini kullandı.
Bu doğrultuda, TOBB ve ABD Ticaret
Odası’nın, ikili ilişkileri geliştirme vizyo-
nu örtüşünce, son iki yılda birlikte somut
adımlar atmaya başladıklarını belirten
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2012 ara-
lık ayında imzaladıkları mutabakat zaptı
kapsamını aşan çok sayıda ortak faaliyet
gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. ABD Ti-
caret Odası Bölgesel Ofisi’nin açılışını son
iki yıldır sürdürdükleri yoğun görüşmelere
bağlayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Türkiye’deki yatırım ortamını, yatırım
fırsatlarını ABD firmalarına anlattık. Aynı
şekilde, ABD’nin değişik eyaletlerindeki
iş yapma fırsatlarını bizim firmalarımıza
anlattık. ABD’den Türkiye’ye çok sayıda
üst düzey ABD firması yöneticilerini ge-
tirdik. Dolayısıyla, 2012 yılı Aralık ayında
imzaladığımız mutabakat zaptı kapsamını
aşan çok sayında ortak faaliyet gerçekleş-
tirdik. Bu faaliyetleri, Türkiye ve ABD’de
başkentlerinin dışına taşıdık. ABD’yi eyalet
eyalet ele alarak çalıştık. Ankara, İstan-
bul, New York, Atlanta, Washington, San
Fransisco, Los Angeles, Seatle, Chicago ve
Ürdün’de ortak etkinlikler düzenledik.
İş dünyamızın gündeminde olan Trans
Atlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması
(TTIP) konusunda birlikte çalışıyoruz.
Türkiye için hayati önemi olan AB-ABD
TTIP ikili ilişkilerimiz için fırsata nasıl
dönüştürebileceğimiz konusunda birlikte
çalışıyoruz.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tür-
kiye-ABD ilişkilerinde çok sayıda resmi
platformun olduğuna değinerek, kamu
kurumlarının muhtelif vesilelerle bir araya
geldiğini, iktisadi konular dâhil, her türlü
konunun gündeme getirildiğini söyledi.
TOBB ve ABD Ticaret Odası’nın tesis
etmiş olduğu bu işbirliği çerçevesinin, tü-
m
TOBB-ABD
Ticaret Odası
İşbirliği Protokolü
Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz’ın
şahitliğinde, TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu
ile ABD Ticaret
Odası Uluslararası
İlişkilerden
Sorumlu Başkan
Yardımcısı Myron
Brilliant tarafından
imzalandı.
GÜNCEL
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...132
Powered by FlippingBook