forum 246 - page 11

EKONOMİK
FORUM
11
i
HABER
HİSARCIKLIOĞLU: “G20 DÖNEM BAŞKANLIĞINI
FIRSATA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”
B20 Türkiye Yürütme Kurulu adına değerlendirmede bulu-
nan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, G20 dönem başkan-
lığının fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.
G20 dönem başkanlığıyla Türkiye’nin ve gelişmekte olan
ülkeler perspektifinin G20 platformuna daha güçlü olarak
yansıtılmasını sağlayabileceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi:
“Bu fırsatı iyi değerlendirirsek, birçok zorlu küresel konuyu
da çözme şansını yakalarız. Öte yandan G20 platformu Türkiye
ekonomisinin tanıtımı için de büyük bir fırsat. 2015’te dünya
ekonomisini yöneten herkes Türkiye’ye gelecek. Onlara Türkiye
ekonomisini ve potansiyelini iyi anlatmamız lazım.”
BABACAN: “TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ULUSLARARASI
SORUMLULUĞU ÜSTLENECEK”
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise küresel ekonomi politi-
kalarının belirlendiği ana platform olan G20’nin 2015’te Türki-
ye’de yapılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Babacan,
yeni küresel ekonomik sistemi şekillendi-
recek tartışmaların Türkiye’de yapılacağını
ve tüm gözlerin Türkiye’ye çevrileceğini
dile getirdi. Babacan, B20 Türkiye Yürütme
Kurulu’na, küresel iş dünyasına yön vermek
ve Türk iş dünyası perspektifinin B20 gün-
demine yansıtılması açısından büyük
bir görev düştüğünü ifade etti.
Babacan, G20 Türkiye Dönem
Başkanlığı’na ilişkin değerlendir-
mesinde şunları söyledi:
“Küresel finans krizi sıra-
sında ve sonrasında G20 güçlü
bir irade ortaya koymuştur.
G20’de müştereken alınan
kararlı ve etkili tedbirlerle
krizin çözümüyle piyasalar-
da yarattığı tahribatı sınır-
lama noktasında önemli bir
rol üstlenmiştir. Ancak
geldiğimiz noktada kü-
resel ekonominin henüz
istenilen düzeyde to-
parlanamadığı, büyüme
ve istihdam oluşturma
yolunda daha fazla adım
atılması gerektiği görülüyor. Diğer taraftan,
kriz döneminde alınan olağan dışı tedbirle-
rin tedricen geri çekilmesi, küresel ekonomi
için yeni risklere işaret ediyor. Bu durum da
küresel düzeyde güçlü bir koordinasyonu
gerekli kılıyor. Dolayısıyla böyle bir dönem-
de Türkiye 2015 yılında, G20 platformunun
başkanlığındaki ülke olarak çok önemli bir
uluslararası sorumluluğu üstlenecek.
Bu süreçte hiç şüphe yok ki, küresel so-
runlarla mücadele yolunda iş dünyasının,
çalışanların, sivil toplumun ve gençlerin
vizyonu ile görüşleri de büyük önem arz ede-
cek. Bu çerçevede iş dünyası perspektifinin
G20 gündemine layıkıyla yansıtılması kap-
samında B20’ye büyük bir görev düşüyor. Bu
süreçte B20 Türkiye Yürütme Kurulu’nun
2015 yılı B20 çalışmalarına layıkıyla ev sa-
hipliği yapacağına olan inancımız tamdır.”
B20 Türkiye çalışmalarının aşağıda belirtilen beş
alana odaklanması kararı alındı:
Güçlü katılım:
B20 Türkiye çalışmalarına,
Türk iş dünyasının tüm sektörlerini kapsayacak,
iş dünyasının önemli temsilcilerinin kilit roller
üstlendiği güçlü bir yapıyla katılımı sağlanacak.
Türkiye’nin tanıtımı:
B20 Türkiye
çalışmalarında, küresel iş dünyası liderlerine Türkiye
ekonomisinin tanıtılmasına özel bir önem verilecek.
Yükselen ekonomi odağı:
B20 öncelikleri
belirlenirken, yükselen piyasa ekonomilerine ve
hatta G20 üyesi olmayan ülkelere ilişkin sorunların
da gündemde yer almasına özen gösterilecek.
Kapsayıcılık:
B-20’nin sadece çok uluslu ve
büyük şirketlerin değil, KOBİ’lerin sorunlarını da
kapsaması sağlanacak.
G20 ile B20 Etkileşimi:
Hem G20
çalışmalarında küresel iş dünyasının fikirlerini daha
yakından izleyebilmek hem de B20 liderlerinin
Türkiye dönem başkanlığına ilgisini artırmak
amacıyla G20 ve B20 sekretaryaları arasında etkin
bir işbirliği başlatılacak.
B20 TÜRKİYE
ÇALIŞMALARI
BEŞ ALANA
ODAKLANIYOR
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...132
Powered by FlippingBook